ser

ser
ser
ser
ser
FACEBOOK
LINE
แผนที่อบต
สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงบประมาณ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหารงานจังหวัดเชียงใหม่
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ไทยตำบล
ดาวน์โหลดเอกสาร
Download pdf reader
Download pdf createer

 

iDocWebMail
admin login icon

 

กุมภาพันธ์ 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  16 ธันวาคม ๒๕๓๙

ที่อยู่ : 212 หมู่ 5 บ้านท่าวังพร้าว ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

เนื้อที่  6.25 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,463 ไร่  

ระยะทาง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 15    กิโลเมตร

                                                                                                                                 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แผนที่

ภูมิอากาศ

          ตำบลท่าวังพร้าวมี 3 ฤดูคือ

-           ฤดูร้อนเริ่มเดือนเดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม

-           ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

-           ฤดูหนาวเริ่มนับเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

อาณาเขต

            มีเนื้อที่ทั้งหมด  6.25 ตารางกิโลเมตร

ทิศ ติดต่อกับ ตำบล

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก     

ทิศตะวันตก                

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ

ติดต่อกับ         

ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลสันติสุข และตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


เขตการปกครอง

            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้าน

              มีความหน่าแน่นเริ่มต้นที่ 297.12 คน / ตารางกิโลเมตร

              มีจำนวน         750  หลังคาเรือน

              มีจำนวนประชากร      1,857 คน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง

รวม

4 บ้านทุ่งหลุก 154 188 211 399
5 บ้านท่าวังพร้าว 221 222 251 473
6 บ้านสันควงคำ 131 176 182 358
7 บ้านต้นแหนน้อย 244 296 331 627
รวม 750 882 975 1,857

ที่มา: สำนักงานทะเบียนอำเภอสันป่าตอง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลุก
           

- อ่านหนังสือพิมพ์ที่ประจำความหมู่บ้าน             จำนวน           4  แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัดจำนวน 4 แห่งประกอบด้วย

           1. วัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังพร้าว
           
2. วัดท่าวังพร้าวหมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว

          3. วัดสันควงคำหมู่ 6 ตำบลท่าวังพร้าว

          4. วัดดอนชัยหมู่ 7 ตำบลท่าวังพร้าว

 

อาชีพประชากรส่วนใหญ่ในตำบล

ลำดับที่ อาชีพ ร้อยละ ( %)
1 เกษตรกรรม 75
2 รับจ้าง 15
3 หัตถกรรม 10

 
กลุ่มการค้าที่มี 4 กลุ่มประกอบด้วย

หมูที่4 บ้านทุ่งหลุก

          1. กลุ่มจักสาน 2. กลุ่มร้านค้าสหกรณ์แม่บ้าน 3. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งหลุก

หมู่ที่5 บ้านท่าวังพร้าว

          1. กลุ่มสตรีบ้านท่าวังพร้าว 2. กลุ่มชาวนาบ้านท่าวังพร้าว 3. กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านท่าวังพร้าว

หมู่ที่6 บ้านสันควงคำ

          1. กลุ่มจักสานบ้านสันควงคำ

หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย

          1. กลุ่มผู้ดูแลร้านค้าบ้านต้นแหนน้อย - สบวาง


การบริการพื้นฐาน

- การคมนาคม

          ถนนลาดยาง 4 สาย ถนนคสล. 2 สาย        ถนน คสล. 26 สาย

- การไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าทุกชนิด


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. แม่น้ำ
  2. หนองน้ำ

แม่น้ำปิง  แม่น้ำขาน   แม่น้ำวาง

หนองงู


อำนาจ

wisaitad