พิมพ์

ผบรหาร

 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์     สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายพิรุณ        อาภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายสุรเดช       สุริยะมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
นายสมรัตน์  พันธ์งาม เลขานุการ